உங்கள் வீட்டில் யாருக்காச்சு இந்த பிரச்சனை இருக்கா ? Asha Lenin | Diabetes remedies | Ayurveda This video is in regards to the medicinal ideas by Famous Dr. Asha Lenin ! 🙏🙏🙏🙏🙏 Please do Subscribe our channel for extra updates have a terrific...